RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

Pravidla 1:28

Moravsko - Slovenský pohár

PRAVIDLA
pro kategorii RC modelů automobilů v měřítku 1:24 a 1:28

 

1. Základní pravidla

1.1 Závod

Závod vypisuje jeho pořadatel. Pořadatel vydá k závodu propozice, kde minimálně stanoví datum a čas závodu, místo konání, soutěžní kategorie, pravidla závodu nebo uvedení podle jakých pravidel bude závod organizován a popřípadě uvedení odlišností od nich. Dále v nich uvede způsob přihlášení závodníků do závodu. Může v nich uvést způsob měření a další zpřesňující údaje a pokyny dle jeho uvážení.

Pořadatel závodu je povinen zveřejnit proposice závodu minimálně 10 dní před dnem závodu, a to zveřejněním proposic na svých www stránkách(pokud je má) a rozesláním proposic jednotlivým zúčastněným klubům.

Závod pro danou kategorii bude odstartován, pokud se ho zúčastní minimálně 4 závodníci.

 

1.2 Dráha

Jízdní dráha musí být zřetelně vyznačena. Povrch dráhy, popřípadě její tvar, může pořadatel uveřejnit v propozicích závodu. Na dráze se doporučuje vyznačit prostor měření, startu kvalifikace a startovní rošt pro start finále.

1.3 Závodníci

Závodu se může zúčastnit závodník z jakéhokoliv regionu či země. Účast není podmíněna klubovou příslušností, domácí či zahraniční licencí. Závodník je povinen se v určený čas stanoveným pořadatelem registrovat do závodu. Může se registrovat ve více kategoriích, pokud splní jejich technickou specifikaci. Závodník je povinen dbát pokynů pořadatele, zúčastnit se rozpravy jezdců, dle pokynu pořadatele předložit model k technické kontrole a po skončení svojí jízdy plnit funkci nasazovače pro následující skupinu. Pokud tak nemůže učinit, musí si za sebe zajistit náhradu a o tomto informovat rozhodčího závodu.

1.4 Přihláška do závodu

Závodník se přihlásí do závodu způsobem stanoveným pořadatelem v propozicích závodu. Pozdě přihlášeného závodníka nemusí pořadatel do závodu přijmout. Přihláška do závodu musí minimálně obsahovat jméno a příjmení závodníka, soutěžní kategorii, dvě frekvence řídící RC soupravy a popřípadě číslo personálního čipu.

1.5 Startovné

Výši startovného určuje pořadatel v propozicích závodu. Pokud se závodník zaregistruje do více kategorií, tak platí startovné za každou z nich. V tomto případě může pořadatel výši startovného zvýhodnit. Při dodatečné registraci závodníka v den závodu, může být pořadatelem vyžadováno zvýšené startovné.

 1.6 Frekvence

Každý závodník musí mít k dispozici nejméně dvě rozdílné frekvence řídící RC soupravy. Jak se ve finálové skupině vyskytnou dvě stejné frekvence, má povinnost tuto změnit za náhradní závodník s horší postupovou pozicí. Pokud jeho náhradní frekvence koliduje s jinou frekvencí nížeji postaveného závodníka, tak je nížeji postavený závodník povinný použít taky náhradní frekvenci, která nesmí kolidovat s frekvencemi výše postavených závodníků a dále se postupuje dle uvedeného pravidla. Pokud závodník nemůže svojí kolidující frekvenci zaměnit, nebude k jízdě připuštěn.

1.7 Nasazovači

Funkci nasazovače plní určené osoby, zpravidla závodníci předešlé skupiny. Počet nasazovačů a místa nasazování upřesní pořadatel závodu v rozpravě. Funkce nasazovače skončí v momentě ukončení jízdy posledního závodníka skupiny. Nasazovač nasazuje model vždy do určeného směru jízdy a to na místě, kde model opustil trať anebo se zastavil. Nasazuje se pouze takový model, který není schopen dalšího samostatného pohybu (převrácený, zablokovaný, atp.). Při nasazovaní dbá nasazovač na to, aby neohrozil jízdu druhých závodníků. Toto neohrožení má přednost před nasazením. V případe poruchy na modelu nasazovač položí model mimo trať a nepokouší se model opravit. V případe nehody více modelů postupuje nasazovač při jejich nasazení postupně v pořadí časové posloupnosti událostí.

Nasazovači  jsou povinni být na jim určených místech minimálně 30 sekund před započetím jízdy.

 

1.8 Měření jízdy

Měření bude prováděno měřícím zařízením ROBITRONIC.  pořadateli při přihlášení do závodu.  Za správnou instalaci měřícího čipu do modelu zodpovídá závodník. V případě použití jiného čipu,než nahlášeného při prezentaci , či jeho nesprávné instalace do modelu, kdy je měření znemožněno, je závodník z jízdy diskvalifikován. V případě, že nastane během jízdy porucha na měřícím zařízení nebo zapůjčeném čipu pořadatelem, má závodník právo požádat rozhodčího o opakování jízdy. V případě vyhovění se jízda anuluje a do vyhodnocení závodu se nezapočítává. V případě, že závodník použije na měření svůj personální čip, tak si zodpovídá za jeho správnou funkci po celou dobu jízdy sám. V tomto případě musí s případným opakováním jízdy souhlasit většina závodníků, kterých se opakování jízdy týká. Každý závodník je povinen mít vlastní čip. Číslo personálního čipu nahlásí závodník

1.9 Snímací úsek měření

Za přejezd snímacím úsekem vždy zodpovídá závodník. V případe, že z jakéhokoliv důvodu snímacím úsekem nepřejel, kolo se mu nezapočítává. V tomto případe nerozhoduje, či se jezdec dostal mimo snímací úsek po kolizí s jiným závodníkem anebo po jiném incidentu. V tomto případě není protest proti nezapočítání kola přípustný.

1.10 Předčasné ukončeni závodu

Pokud je z různých nepředvídatelných okolností závod přerušen a není možné ho dále obnovit, závod se předčasně ukončí. Vyhodnocení závodu se po té provede z doposud odjetých jízd. Do výsledku se nezapočítají jízdy v úrovni, které neodjely všechny skupiny závodníků.

 1.11 Protesty

Protest proti narušení pravidel je oprávněn podat závodník nebo vedoucí družstva a to do 10 minut po incidentu. Protest se podává písemně do rukou řediteli závodu nebo rozhodčímu s kaucí 10,- Euro (nebo odpovídající částky v jiné měně). Jiný způsob podání protestu se neuznává. V případě nesložení kauce se o protestu nerozhoduje. O protestu rozhodne jury složená  z hlavního rozhodčího, ředitele závodu a zvoleného zástupce závodníků(ten se zvolí při rozpravě). O protestu musí být rozhodnuto do 15 minut od jeho podání, jinak se považuje za uznaný. Rozhodnutí o protestu je konečné, neměnné a nelze se proti němu odvolat. V případě uznání protestu se kauce vrací. V opačném případě propadá ve prospěch pořadatele závodu.

 2. Technické pravidla

2.1 Základní ustanovení pro všechny kategorie

Závodník je garantem toho, že jeho model zodpovídá po celý průběh závodu technickým pravidlům.

 

Karosérie: -    nesmí být průhledná a musí být barevně vyhotovena,

-          musí mít průhledné přední sklo (tónovaní skel je povoleno, pokud neomezí funkčnost optického čipu),

-          imitace bočního a zadního zasklení je povoleno,

-          karosérie typu „spider“ musí obsahovat figurínu jezdce nebo alespoň jeho podstatnou část (hlava, ramena, ruce).

 

Pneumatiky: -  povolené jsou pneumatiky pouze černé barvy,

-  způsob mazání pneumatik stanovuje pořadatel v propozicích závodu.

 

2.2 Kategorie 1:24 – EXPERT

Karosérie: -    musí mít siluetu auta,

-          při pohledu shora musí být zakryté kola a tyto nesmí přesahovat přes obrys karosérie.

 

Podvozek: -     může být libovolné konstrukce,

-          musí mít pohon výhradně zadní nápravy (2WD),

-          zadní náprava musí být konstruována jako tuhá, nedělená.

 

Motor:       -    může být použit libovolný.

 

Baterie:     -     osazení modelu max. 6-ti články akumulátorů typu Nixx s jmenovitým napětím

max. 7,2 V,

-          osazení modelu max. 2 články akumulátorů typu Lixx s jmenovitým napětím max. 7,4 V (můžou být libovolné konstrukce).

Rozměry modelu:   -   max. šířka modelu bez karosérie - 88 mm, s karosérií - 90 mm,

                               -    celková délka modelu s křídlem - 210 mm,

       -    max. rozvor - 116 mm,

       -    max. hmotnost modelu připraveného k jízdě - 190 g (včetně baterií a měřícího čipu)

 

2.3 Kategorie 1:24 – LORD

Podmínka registrace do této kategorie je věk 40 let a více.

 

Karosérie: -    musí mít siluetu auta,

-          při pohledu shora musí být zakryté kola a tyto nesmí přesahovat přes obrys karosérie.

 

Podvozek: -     může být libovolné konstrukce,

-          musí mít pohon výhradně zadní nápravy,

-          zadní náprava musí být konstruována jako tuhá, nedělená.

 

Motor:       -    může být použit libovolný komutátorový řady 130 nebo 180,

-          pohon modelu může být realizován pouze jedním motorem.

 

Baterie:     -     pro motor řady 130 – osazení modelu max. 6-ti články akumulátorů typu Nixx

(max. ~7,2 V) nebo max. 2 články akumulátorů typu Lixx (max. ~7,4 V),

-          pro motor řady 180 – osazení modelu max. 4 články akumulátorů typu Nixx (max. ~4,8 V).

 

Rozměry modelu:   -   max. šířka modelu bez karosérie - 82 mm,

                               -    celková délka modelu s křídlem - 190 mm,

       -    max. rozvor - 116 mm,

       -    min. hmotnost modelu připraveného k jízdě - 190 g (včetně baterií a měřícího čipu)


2.4 Kategorie 1:28 – STANDARD

Karosérie: -    povolené pouze karosérie vyrobené a komerčně prodávané pro tyto modely,

-          otvory pro kola mohou být z vnitřní strany vybroušené za účelem volného otáčení kol,

-          je zakázaná jakákoliv úprava ke zvětšení otvoru pro kola a změna uchycení karosérie,

-          při pohledu shora musí být zakryté kola a tyto nesmí přesahovat přes obrys karosérie.

 

Podvozek: -     jsou dovoleny pouze komerčně prodávané podvozky typu:

MR -01, MR -15, MR -02, IWAVER, X - MODS z originálního balení.

 

Motor:       -    povoleny pouze typy motorů komerčně dodáváné v základním originálním

setu,

-          motor nesmí být žádným způsobem upravován.

 

Baterie:     -     pohon modelu max. 4 články akumulátorů typu Nixx s jmenovitým napětím

max. 4,8 V.

 

Elektronika:   - je zákázano jí jakkoliv úpravovat,

- je povolena záměna za originální elektroniku 2,4 GHz,

- případné opravy je nutno nahlásit rozhodčímu. Ten posoudí, zda tato oprava

   nezměnila její vlastnosti,

- je dovolena optimalizace délky antény,

- je povoleno použít jakéhokoli komerčně dostupného vysílače.

 

Tuningové díly, úprava modelu:

-          je povolena výměna těchto originálních dílů:

·         „háčko“,

·         ložiska,

·         matice kol,

·         přední držák karosérie,

·         ozubené kolo motoru (pastorek) v rozsahu 6 až 9 zubů;

·      výměna originálních plastových dílů šasi za originální  kovové

·      výměna plastových ložisek za kuličková

·      Výměna předního držáku karoserie za neoriginální

 

-          je povolena následující úprava modelu:

·         polepy karosérie neměnící její areodynamiku,

·         provedení přídavného osvětlení modelu.

Pneumatiky:   - mohou se použít pouze komerčně dostupné z forem od libovolného výrobce,

  - je zakázáno je jakkoliv upravovat,

  - je zakázáno použít mikroporezní (mechovou) gumu,

  - je povoleno je na disky nalepit.

 

Disky:             - mohou se použít pouze komerčně dostupné, určené pro daný typ modelu,

  od libovolného výrobce (např. KYOSHO, ATOMIC, IWAVER, atp.),

  - je zakázáno je jakkoliv upravovat,

 

2.5 Kategorie 1:28 – OPEN

Karosérie: -    musí odpovídat polomaketě automobilu reálné předlohy,

-          přípustná min. hmotnost – 30 g,

-          povoleno použití přítlačného křídla, které nesmí přesahovat max. šířku karosérie,

-          zakázáno použití přídavných nárazníků přesahujících obrys karosérie.

 

Podvozek: -     může být libovolné konstrukce s pohonem výhradně zadní nedělené nápravy,

-          může být profesionálně vyroben od komerčních firem, či amatérské výroby,

-          žádná část podvozku nesmí přesahovat půdorysný obrys použité karosérie,

-          žádná jeho část nesmí poškozovat trať a její příslušenství (mantinely, bezpečnostní prvky, atp.),

-          povolen libovolný tuning.

 

Motor:       -    povoleny jsou libovolné komutátorové motory řady 130 a 180.

 

Baterie:     -     osazení modelu max. 4 články akumulátorů typu Nixx s jmenovitým napětím

max. 4,8 V.

 

Rozměry modelu:   -   max. šířka modelu bez karosérie - 76 mm,

                               -    max. délka modelu bez přítlačného křídla - 180 mm,

                               -    max. délka modelu s přítlačným křídlem - 190 mm,

       -    max. rozvor - 105 mm,

       -    min. hmotnost modelu připraveného k jízdě - 180 g (včetně baterií a měřícího čipu)

 

2.6 Kategorie ŠKODA 130 RS

Karosérie: -    musí odpovídat polomaketě legendárního automobilu ŠKODA 130 RS,

-          musí být dodrženy rozměry dle obrázku č. 1,

-          nesmí být doplněna o žádné přídavné křídla, spoilery a jiné doplňky zlepšující její aerodynamiku,

-          může být vyrobena z libovolného materiálu libovolnou technologií,

-          přípustná min. hmotnost – 30 g,

 

Rozměry modelu:   -   šířka karosérie – max. 76 mm,

       -    výška modelu - min. 50 mm,

       -    rozvor – max. 103 mm,

       -    šířka přes zadní kola – max. 72 mm,

      

 

Motor:       -    povoleny libovolné komutátorové motory řady 130 a 180.

                   -   model může být poháněn jen jedním motorem a pohon může být jen na zadní nápravu.

 

Baterie:     -     pro motor řady 130 – osazení modelu max. 6-ti články akumulátorů typu Nixx

(max. ~7,2 V) nebo max. 2 články akumulátorů typu Lixx (max. ~7,4 V),

-          pro motor řady 180 – osazení modelu max. 4 články akumulátorů typu Nixx (max. ~4,8 V).

 

 

3. Soutěžní pravidla

3.1 Trénink

Před startem kvalifikace závodu se organizuje volný trénink a to o minimální délce 45 minut. Závodník, který jde trénovat, je povinen si zkontrolovat frekvenci trénujících závodníků. Pokud má z nich někdo frekvenci shodnou, tak závodník, který čeká na uvolnění frekvence upozorní trénujícího závodníka a domluví se, jak  se budou střídat. Při tréninku se z pravidla měření a nasazování modelů neorganizuje. Účast na volném tréninku je pro závodníka nepovinná. Pořadatel může organizovat měřený trénink. Ten se zpravidla uskutečňuje po rozpravě. Účast na tomto tréninku je pro závodníka povinná pouze od fáze kontroly rušení modelů ve skupině do fáze ukončení kontroly funkčnosti měřících čipů.Pokud se měřený trénink neuskuteční,bude zkouška rušení zorganizována při první kvalifikační jízdě.

3.2 Rozprava

Zpravidla po volném tréninku pořadatel uspořádá se závodníky rozpravu. Závodník je povinen se této rozpravy zúčastnit. Pořadatel na rozpravě představí funkcionáře závodu, určí stanoviště nasazovačů, seznámí závodníky s organizačními pokyny pro průběh závodu a popřípadě si zde jezdci zvolí svého zástupce pro případné posuzování protestů (viz bod 1.11).

3.3 Stanoviště pro řízení modelů

Pořadatel určí prostor pro řízení modelů. Z jiného prostoru je řízení modelu zakázáno. Závodníci si v první rozjížďce vyberou svoje stanoviště pro řízení modelu v tomto prostoru dohodou. Pokud k dohodě nedojde, tak závodníkům určí stanoviště rozhodčí. Závodníci jsou určení stanovišť povinni respektovat. V průběhu ostatních jízd závodník použije stejného stanoviště. Ve finálové jízdě si závodníci vybírají stanoviště v pořadí od nejlepšího umístění z rozjížděk k nejhoršímu. Závodník je povinen být na stanovišti v prostoru pro řízení modelů nejpozději 30 sekund před startem jízdy

3.4 Rozdělení závodníků do skupin pro kvalifikaci

Pro uskutečnění kvalifikačních jízd rozdělí pořadatel závodníky do skupin. Při tom může dbát na to, aby v jedné skupině byla přibližně stejná výkonnostní kvalita závodníků. Při rozdělování závodníků do skupin musí brát pořadatel ohled na konflikt hlavních frekvencí. Nekonfliktnost frekvencí ve skupině řeší pořadatel se závodníky dohodou. Počet závodníků ve skupině určuje pořadatel na základě propustnosti tratě.

3.5 Kvalifikační jízdy

Organizují se zpravidla 2 až 3 kvalifikační jízdy v trvání 5minut. + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Do kvalifikační jízdy se startuje postupně a to na pokyn startéra. Minimální čas mezi startem stejné skupiny do další jízdy je minimálně 30 minut. Se souhlasem všech dotčených závodníků může být tento čas změněn při rozpravě.V prvním kole kvalifikační jízdy závodníci startují do jízdy v pořadí dle rozpisu pořadatele. V dalších kolech se startuje dle výsledku pořadí dosaženého v předcházející jízdě.Počet kvalifikačních jízd se oznámí při rozpravě.

 3.6 Vyhodnocení kvalifikačních jízd

Výsledné pořadí z kvalifikačních jízd se stanoví takto:

2 rozjížďky-sečtou se výsledky obou kvalifikačních jízd(Při shodném počtu  kol,nebo pořadí    

                     je rozhodující  součet dojezdových časů obou kvalifikačních jízd)         

3 rozjížďy- nejhorší dosažený výsledek závodníku škrtne a potom se sečtou výsledky obou

                   kvalifikačních jízd(Při shodném počtu  kol,nebo pořadí je rozhodující  součet

                   dojezdových časů obou kvalifikačních jízd)         

 

Dle takto korigovaného výsledku se sestaví pořadí závodníků. Dle výsledného pořadí se rozdělí závodníci do skupin pro finálové jízdy.

3.7 Finálové jízdy

Organizují se zpravidla 3 až 4 finálové jízdy v trvání 8 – 10 minut. + dojezdový čas potřebný na dokončení posledního kola. Do všech finálových jízd se startuje hromadně ze startovního roštu a to na pokyn startéra. Pozici na startovním roštu určuje pořadí z kvalifikačních jízd, kde nejlepší závodník z kvalifikace zaujímá první místo na startovním roštu, atd.. Minimální čas mezi startem stejné skupiny do další finálové jízdy je minimálně 30 minut. Se souhlasem všech dotčených závodníků může být tento čas upraven.Toto musí být dohodnuto v rozpravě.

3.8 Vyhodnocení závodu

Výsledné pořadí závodu se určí z dosažených výsledků z finálových jízd. Pořadí se stanoví tak, že se nejhorší dosažený výsledek závodníku škrtne a ostatní jeho výsledky se sečtou. Dle takto korigovaného výsledku se sestaví pořadí závodníků. V případě stejného výsledku rozhoduje o pořadí součet všech jízd. V případě shody se lépe umístí závodník, který byl lepší v kvalifikaci.

Před vyhodnocením závodu se uveřejní výsledné pořadí závodníků. Pokud nedojde do 10 min. po tomto uveřejnění k podání protestu proti tomuto pořadí, tak se výsledky považují za nezvratné a platné a závod se oficiálně vyhodnotí.

3.9 Vyhodnocení seriálu

Seriál musí obsahovat minimálně 3 závody. Seriál se vyhodnotí tak, že se za každý závod přidělí závodníkům body podle umístění v jednotlivých závodech a to následovně:

 

umístění

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

body

50

46

42

38

34

32

30

28

26

24

22

21

20

19

18

 

umístění

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

body

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

 

Za další umístění se přiděluje 0 bodů.

 

Škrtání bodů:

3 až 4   závody v seriálu -  škrtá se jedno nejhorší umístění,

5 až 8   závodů v seriálu -  škrtají se dvě nejhorší umístění,

9 až 12 závodů v seriálu -  škrtají se dvě nejhorší umístění.

 

Celkové pořadí závodníka v seriálu se určí tak, že se škrtnou nejhorší výsledky dle výše uvedeného a ostatní body se sečtou. Závodník s nejvyšším počtem bodů se stává celkovým vítězem seriálu. V případě stejného součtu rozhoduje o pořadí vyšší součet bodů ze škrtnutých závodů. Pokud ani toto pravidlo nerozhodne, tak se závodníci vyhodnotí na stejném místě.

 4. Sankce

Upozornění a sankce je oprávněn udělovat ředitel závodu a rozhodčí. Upozornění a sankce vydané během závodu jsou součástí výsledkové listiny. Upozornění a sankce se mohou závodníku udělit za tyto incidenty:

·       za nesportovní chování, bezohlednou jízdu při které poškozuje ostatní závodníky, verbální útoky směřující k závodníkům nebo nasazovačům, popřípadě užívání hrubých vulgárních slov. Po dvou předcházejících upozorněních může následovat vyloučení závodníka z jízdy a při opakování incidentu může závodníka vyloučit z celého závodu;

·       za nedodržení technických pravidel v jízdě se závodník diskvalifikuje z této jízdy. Při opakování porušení technických pravidel a při odmítnutí předat model k technické kontrole se závodník diskvalifikuje z celého závodu;

·       za nepřítomnost jako nasazovač se závodníku škrtne nejlepší dosažený výsledek z doposud odjetých jeho jízd. To neplatí, pokud si za sebe zabezpečí náhradu a o tomto informuje rozhodčího;

·       za neuvolnění stanoviště závodníku v prostoru pro řízení modelů dle ust. 3.3 se závodník diskvalifikuje z této jízdy;

·       za nerespektování těchto pravidel, pokynů rozhodčího a organizačních pokynů pořadatele.

·       Po dvou předcházejících upozorněních bude následovat vyloučení závodníka z celého závodu.

 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275