RC CARS TEAM

Nezávislý informační portál věnovaný RC modelům aut a modelářské tématice.

NOVINKY

Zápis z 2. schůze Výkonného výboru RCAČR dne 15.1.2008

Přítomni: Pavel Kryll, Zdeněk Kapička, František Fráňa, Radek Třešňák, Václav Strupek, Drahoslav Hejtmánek

Omluveni: Vladimír Šulc

Program schůze Výkonného výboru byl jednohlasně odsouhlasen v tomto znění :

1. Registrace klubu BPA slot racing team

2. Dotace hlavního partnera pro pořádání MČR Electric track

3. Příspěvek – Východočeský pohár RC DDM + MODELKLUB RK

4. Přesná specifikace sezóny

5. Přesná specifikace pojmu junior

6. Přesná specifikace pojmu 40+

7. Minimální počet jezdců pro platnost závodu MČR

8. Pravidla

9. Diskuse

1.Výkonný výbor před svou schůzí schválil v e-mailové korespondenci žádost o registraci klubu BPA slot

racing team. Na schůzi VV byla tato korespondence jednohlasně potvrzena. Jednohlasně schváleno.

2. Hlavní partner RCAČR, firma Lestr Models podala návrh na využití další částky z jejího příspěvku. Bylo

navrženo, pro podporu sekce a seriálu MČR sekce Electric Track přidělit pořadateli závodu (MČR, v sekci

Electric track), dotaci ve výši 3.000,- Kč. Kalendář na sezónu 2008 obsahuje celkem šest závodů, bude tedy

investováno do dotace celkem 18.000,- Kč. Dotace pořadateli bude splatná převodem na účet klubu po

„odjetém“ závodě. Závod musí být odjet dle pravidel a regulí RCAČR a nesmí být napadena jeho platnost.

V případě zrušení a nenahrazení závodu se dotace nevyplácí. Jednohlasně schváleno.

3. Výkonný výbor obdržel žádost o příspěvek od pořadatele Východočeského poháru, klubu RC DDM

Trutnov.na částečné pokrytí celkového vyhlášení seriálu. Na základě zápisu č.1/2008 Výkonný výbor žádost

zamítl, protože se nejedná o významný mezinárodní závod se zahraniční účastí. Dále Výkonný výbor

zmínil, že pořadatelé seriálu Východočeský pohár, RC DDM Trutnov a MODELKUB RK již částečnou

podporu RCAČR získaly v podobě reklamních bannerů s logem RCAČR. Jednohlasně schváleno.

4. Na základě připomínek členské základny a jako podklad pro tvorbu pravidel Výkonný výbor RCAČR

rozhodl takto: Závodní sezóna RCAČR začíná vždy 1.1. a končí 31.12. daného kalendářního roku.

Jednohlasně schváleno.

5. Na základě připomínek členské základny Výkonný výbor změnil rozhodnutí dané zápisem 1/2008 a

stanovil toto pravidlo: Juniorem se rozumí člen RCAČR, který k začátku sezóny nedovršil 17 let.

Jednohlasně schváleno.

6. Na základě připomínek členské základny Výkonný výbor změnil rozhodnutí dané zápisem 1/2008 a

stanovil toto pravidlo: Členem kategorie 40+ se stane ten jež dovrší 40 let k začátku sezóny RCAČR.

Jednohlasně schváleno.

7. Výkonný výbor dále stanovil minimální počet jezdců pro pořádání a platnost závodu MČR. Vždy musí

být nejméně 6 zaregistrovaných (přihlášených, prezentovaných) jezdců v dané kategorii. V menším počtu

nelze závod pořádat a nelze uznat jeho platnost. Hlasování: 3 pro: p.Fráňa, p.Hejtmánek, p.Třňák, 2

proti: p.Kryll, p.Strupek, zdržel se 1: p.Kapička

8. Pan Třešňák na své náklady nechal přeložit EFRA HANDBOOK a rozpracoval jeho všeobecnou část pro

potřeby RCAČR. Výkonný výbor tento krok jednohlasně kvitoval a zahájil práci na sjednocení a

přizpůsobení pro všechny kategorie a sekce. Do příští schůze Výkonného výboru pan Kryll sjednotí

všeobecnou část a předsedové sekcí připraví podklady pro zařazení pravidel sekcí. Harmonogram prací je

prozatím propočítáván tak, aby toto byla již platná pravidla pro sezónu 2008. Jednohlasně schváleno.

9. V diskusi přednesl pan Strupek žádost předsedy RC klubu Monster Truck Team Teplice pana Jiřího

Dědiče o vytvoření sekce Monster Truck a její zařazení do exekutivy RCAČR. Výkonný výbor navrhl toto

řešení: Do Valné hromady, která jediná dle názoru Výkonného výboru RCAČR má mandát k vytvoření

sekce, navrhuje Výkonný výbor pana Jiřího Dědiče jako zastupujícího předsedu sekce Monster Truck.

Sekce bude do rozhodnutí Valné hromady spadat pod vedení sekce 1:8 IC Buggy. Pan Jiří Dědič připraví

pravidla a specifikace pro vypsání nultého seriálu závodů MČR kategorie Monster Track 2008. Pravidla a

přesnou specifikaci pojmu Monster Truck předloží ke schválení Výkonnému výboru. Pokud bude sekce

schválena Valnou hromadou 2008 budou tato pravidla začleněna pro sezónu 2009 do společných pravidel

RCAČR. Jednohlasně schváleno.

Příští schůze Výkonného výboru se koná dne 4.3.2008 od 16:00 v restauraci Mondeo.

Zapsal: Pavel Kryll

Praha 15.1.2008

 

 
RC CARS TEAM , nezávislý informační portál, www.rccarsteam.nolimit.cz, email: vasnovskyv@seznam.cz, tel.: 607831275